Praktijk voor psychosociale therapie

Psychosociale therapie

Werkwijze

Na het eerste contact (via de e-mail of telefoon) zal er een intakegesprek plaatsvinden dat met name gericht is op kennismaking en op het in kaart brengen van de hulpvraag, zo kan ik ook bepalen of je bij mij inderdaad op de juiste plek bent. Tijdens dit gesprek zal ook duidelijk worden wat de doelen zijn waar je aan wil werken en welke stappen je hiervoor wil zetten. Naar aanleiding hiervan komt er een behandelplan. Hoeveel sessies er nodig zijn, hangt o.a. af van de hulpvraag. In de praktijk zie ik dat het vaak gaat om tussen de vier en zeven sessies. Mijn insteek is om de sessies zo kort mogelijk en lang als nodig te laten duren. Regelmatig vindt er een evaluatie plaats, hierbij wordt gekeken hoe het gaat en of er mogelijk iets veranderd moet worden in de aanpak en of het traject voortgezet wordt of afgerond kan worden.

Methodes

De therapie vindt plaats aan de hand van mindfulness oefeningen, technieken uit de (oplossingsgerichte) cognitieve gedragstherapie en Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Mindfulness is een aandacht training die leert om op een accepterende en niet oordelende manier in het hier-en-nu te zijn. Uit onderzoek blijkt dat mindfulnesstraining voor een hogere kwaliteit van leven zorgt en positieve veranderingen teweeg brengt in cognitief en neurobiologisch functioneren. Het is effectief gebleken in de behandeling van veel psychische problemen. Het geeft o.a. meer energie, een lagere bloeddruk, een rustigere ademhaling, verminderde spierspanning, minder stress en gepieker, verbeterde nachtrust en een verhoogde concentratie en creativiteit. Ook verandert mindfulness de manier waarop iemand naar zichzelf en naar de wereld kijkt en daar vervolgens op reageert. Het beoefenen van mindfulness vergroot het bewustzijn, de aandacht, het zelfvertrouwen en blijdschap. Het helpt om rust en vertrouwen te vinden in jezelf en vanuit hier met wat meer afstand en niet oordelend te kijken naar de eigen gedachten, gevoelens en gedrag zodat je hierdoor ook minder negatief beïnvloed kan worden.

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprektherapie. Deze therapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de 'gekleurde bril' waardoor hij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen. Andersom kan ook door het gedrag te veranderen, het gevoel en de gedachten ten positieve veranderen.

ACT is een nieuwe vorm van gedragstherapie die je kan helpen om op een handige manier om te gaan met je problemen, zodat je hier niet steeds in vastloopt en je je zo kunt blijven bezig houden met de voor jou meer waardevolle dingen in je leven. ACT bestaat uit de onderdelen: Acceptance & Commitment. Bij het Acceptance‐onderdeel leer je op een handige manier om te gaan met je persoonlijke obstakels. Je leert hier ruimte maken voor vervelende gevoelens, afstand nemen van moeilijke gedachten, op een andere manier naar jezelf kijken, en tenslotte je aandacht te richten op het hier en nu. Met deze vaardigheden zul je merken dat je niet meer zo snel vastloopt in je obstakels. Het Commitment‐onderdeel richt zich op het weer opnieuw gaan investeren in jezelf. Je begint met stilstaan bij wat jij echt belangrijk vindt en wilt in het leven, waarna je weer concreet gaat investeren in deze dingen. Deze twee onderdelen samen zorgen ervoor dat je persoonlijke veerkracht ontwikkelt.

Tijdens de sessies..

Er wordt tijdens de sessies bewust gemaakt wat er in de weg zit om je goed te voelen zoals negatieve gedachtes, conflicten en vervelende ervaringen. Door er bewust van te zijn, wordt het mogelijk om deze vervolgens los te laten en er beter mee om te gaan. Zo kan er bijvoorbeeld onderzocht worden in hoeverre bepaalde (negatieve) gedachtes die iemand heeft ook echt waar zijn. Hoe en wat we denken heeft namelijk een grote invloed op hoe we ons voelen en op ons gedrag. Schrijftherapie kan verder worden ingezet om vervelende ervaringen uit het verleden een plek te geven. Ook wordt er gekeken naar mogelijke oplossingen, welke doelen je voor ogen hebt, wat jouw kracht is, en wat wel goed gaat in je leven en welke stappen je wil zetten voor de gewenste verandering in je leven (oplossingsgerichte therapie).

Afgestemd op het specifieke probleem en de persoon worden er verschillende technieken en oefeningen toegepast om aanwezig te worden in het hier-en-nu, te ontspannen (met hulp van bijvoorbeeld ademhalings- en visualisatieoefeningen) en ook tot bepaalde inzichten te komen. Er wordt steeds gekeken naar wat er op dat moment nodig is. Indien wenselijk worden er ook tips en oefeningen meegegeven voor thuis. Een sessie duurt 45 minuten en de kosten zijn 90 euro.


Algemene voorwaarden praktijk LEEF!.docx